موسسه خیریه مهرآرا شمال

ارکان مهرآرا

هیئت مدیره: محمد دانایی

مدیرعامل: نسرین فکوری

مسئول مشارکت: مریم نیاز آذری

مددکاران: فاطمه کشت کار،سوسن کهن روز

مسئول فرهنگی: هانیه احمدپور

مسئول روابط عمومی: معصومه اصغرنژاد

مسئول مالی: سحر رحمانی

مسئول فنی: نسیبه حسن نتاج

برچسب ها: