موسسه خیریه مهرآرا شمال

ارکان مهرآرا

هیئت مدیره: محمد دانایی

مدیرعامل: نسرین فکوری

مسئول مشارکت: زهرا قنبرپور

مددکار: زینب خزایی

مسئول فرهنگی: هانیه احمدپور

مسئول روابط عمومی: معصومه اصغرنژاد

مسئول گالری: درسا ملک نژاد

مسئول مالی: سحر رحمانی

مسئولین فنی: نسیبه حسن نتاج

فاطمه کشت کار

برچسب ها: