موسسه خیریه مهرآرا شمال

نشست و جلسه آموزشی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره

نشست و جلسه آموزشی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره
نشست و جلسه آموزشی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره

نشست و جلسه آموزشی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره در خصوص دستورالعمل های تخصصی خانه های شبه خانواده با حضور جناب آقای دکتر حسین زاده معاون محترم امور اجتماعی و سرکار خانم مشرقی کارشناس محترم دفتر خانواده و سرکار خانم خداداد کارشناس محترم دفتر خانه های شبه خانواده و جناب آقای محمدیان مشاور محترم حقوقی

برچسب ها: