موسسه خیریه مهرآرا شمال

فعال شدن سرویس پرداخت آنلاین

سرویس پرداخت آنلاین، درخواست قلک آنلاین و ثبت درخواست استند تبریک و تسلیت بر روی وب سایت موسسه خیره مهرآرا شمال فعال گردید.

با ثبت استند تبریک یا تسلیت مهرآرا می توانید در راستای حمایت از کودکان بدسرپرست، بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار همراه باشید.

برچسب ها: