موسسه خیریه مهرآرا شمال

حضور کارشناس بهزیستی

حضور سرکار خانم خداداد کارشناس شبه خانواده اداره بهزیستی شهرستان بابل

به همراه مدیریت موسسه جناب آقای دانایی و تیم مراقبت

جهت بررسی و پایش پرونده ها و تصمیم گیری در راستای امورات فرزندان

در خانه های نگهداری 3 - 12 سال

برچسب ها: