باسمه تعالی

آئین نامه داخلی کمیسیون ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی

 

مقدمه

 در اجرای ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی مسئولیت صدور مجوز برای موارد 13 گانه موضوع این ماده به عهده سازمان بهزیستی کشور می باشد که در اجرای این ماده آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده 26 که در جلسه مورخ 30/2/1387  شورای معاونین سازمان مورد تصویب اعضا قرار گرفته است به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

 

ماده 1

بندهای 13 گانه ماده 26 عبارتند از

 • تاسیس مهدهای کودک
 • تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی
 • تاسیس خانه سلامت دختران و زنان
 • تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی
 • تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی
 • تاسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی
 • تاسیس مراکز توانبخشی معلولین
 • تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین
 • تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
 • تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
 • تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
 • تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین
 • تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه ها

 

 

دستور العمل اجرایی موضوع بند های 1تا 12 ماده 26 قانون نتظیم بخشی از مقررات مالی دولت

باسمه تعالی

 

دستور العمل اجرایی موضوع بند های 1 تا 12 ماده 26 قانون

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

مقدمه

در اجرای بندهای 1تا 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه داخلی کمیسیون ماده مذکور مصوب جلسه مورخ 30/2/1387 شورای معاونین سازمان ، دستور العمل اجرایی مراکز غیردولتی که در جلسه مورخ 6/3/1387 شورای معاونین سازمان مورد تصویب اعضا قرار گرفته است به شرح ذیل ابلاغ می گردد  .

 

ماده 1

الف - تعریف مفاهیم و واژه ها

1- موسس : به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد .

2- شخصیت حقیقی : به شخصی گفته می شود که به صورت انفرادی خواهان دریافت مجوز فعالیت در یکی از بندهای 1تا 12 ماده 26 باشد .

3- شخصیت حقوقی : به اشخاصی اطلاق می گردد که به صورت گروهی دارای منافع مشترک بوده و بموجب قانون دارای شخصیت می باشند و خواهان دریافت مجوز فعالیت در یکی از بندهای 1 تا 12 ماده 26 باشند .

4- موافقت اصولی : موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستور العمل توسط کمیسیون ماده 26 استان با اعتبار یک ساله برای متقاضیان صادر می گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان ، تجهیز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و کسب تاییدیه های لازم اقدام نمایند . شایان ذکر است اعتبار موافقت اصولی یک بار  به مدت شش ماه قابل تمدید می باشد.

5- پروانه فعالیت : مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مرکز پس از تجهیز و تامین و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز با اعتبارسه ساله صادر می گردد .

6- مسئول فنی : فرد واجد شرایطی است که از طرف موسس ( حقیقی یا حقوقی ) به بهزیستی استان معرفی تا پس از تایید کمیسیون ماده 26 بهزیستی استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و در مرکز مربوطه مطابق با دستورالعمل تخصصی انجام وظیفه نماید .

7- مراکز غیردولتی : به واحدهایی اطلاق می گردد که به منظور ارائه خدمات در راستای اهداف سازمان و مطابق با یکی از فعالیتهای 1تا 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پس از اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت تاسیس می گردند.

 

ب - تعاریف تخصصی بندهای 12 گانه ماده 26

1- مهدکودک

مهدکودک به مرکزی اطلاق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرآیند یاد دهی ، یادگیری کودکان در ابعاد زیستی ، روانی و اجتماعی را عهده دار می باشد و با فراهم آوردن فرصتها و تجارب یادگیری متنوع برای یادگیری کودکان از سن 6 ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این مهم را میسر می سازد. انواع مهدکودک با توجه به آئین نامه تخصصی اعلام می گردد. 

2- مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

به مرکزی اطلاق می گردد که طبق وظایف قانونی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را پذیرا و نگهداری و پرورش آنان را فراهم نموده و زمینه انتقال موقت و یا دائم آنها را به خانواده و جامعه به عهده داشته و به دو گروه پسرانه و دخترانه تقسیم بندی می گردد.

3- خانه سلامت زنان و دختران

به مرکزی اطلاق می گردد که پناهگاه دختران و زنان پناه جو بوده و ارائه خدمات مددکاری ، مشاوره ای و روانشناسی را تا بازگشت آنان به زندگی عادی انجام می دهد .

4- مجتمع ها ومراکز خدمات بهزیستی

به مراکزی اطلاق می گردد که مجموعه ای از خدمات بهزیستی را مطابق با دستورالعمل مربوطه مصوب 7/11/87 به منظور رفع نیازمندی های جامعه هدف سازمان در شهر یا روستا ارائه می دهد .

5- کلینیک ها و اورژانسهای مددکاری اجتماعی

به مراکزی اطلاق می گردد که خدمات تخصصی مددکار ، حمایتی و یاورانه را در قالب مددکاری    فردی ، گروهی و جامعه ای به افراد و یا خانواده های در معرض آسیب و یا آسیب دیده اجتماعی ارائه می نماید و با کاهش عوارض آسیب ها زمینه توانمند سازی آسیب دیدگان و بازگشت ایشان به زندگی بهنجار را فراهم می آورند.

6- مرکز خدمات مشاوره اجتماعی

مرکزی است که نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در حیطه سلامت روان به منظور حل مشکلات روانی و به منظور ارتقاء سطح سلامت روان جامعه در سه سطح ( مراکز سلامت روان محلی ، مراکز مشاوره عمومی و مراکز مشاوره تخصصی ) می پردازد .

7- مرکز توانبخشی معلولین

به مراکزی اطلاق می گردد که خدمات نگهداری و توانبخشی ( پزشکی اجتماعی  و آموزشی ) را بصورت روزانه و شبانه روزی به معلولین جسمی حرکتی ، نابینایان ، ناشنوایان در همه سنین جهت توانمند سازی آنان ارائه می دهند . 

8- مرکز حرفه آموزی معلولین

به مراکزی اطلاق می گردد که مجموعه خدمات آموزشی ، مهارت آموزی ، حرفه آموزی ، توانبخشی حرفه ای را به افراد معلول ارائه می دهد .

9- مرکزتوانبخشی و نگهداری سالمندان

به مراکزی اطلاق می شود که به سالمندان خدمات نگهداری ، توانبخشی ( پزشکی ، اجتماعی ، آموزشی و حرفه ای ) را بصورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهند .

10- مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن

به مراکزی اطلاق می گردد که خدمات نگهداری و درمانی و توانبخشی به بیماران روانی مزمن بصورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهد.

11- مرکز خدمات مشاوره ژنتیک

به مراکزی اطلاق می شود که به منظور ارائه خدمات تشخیصی ، پیشگیری و مشاوره ای بیماری های مادر زادی و ارثی و یا پیش بینی  سطح سلامت افراد در ارتباط با این بیماری ها تاسیس می گردند .

12- مرکز درمان و بازتوانی معتادین

به مراکزی اطلاق می گردد که با هدف درمان و کاهش عوارض اعتیاد و بازتوانی بصورت روزانه و
شبانه روزی فعالیت می نمایند .

تبصره : کلیه مراکز مذکور با توجه به دستورالعمل  تخصصی فعالیت خواهند نمود .

 

ماده 2

 نحوه تاسیس

مجوز تاسیس مراکز موضوع این دستور العمل مطابق با دستور العمل های مربوط به معاونت های تخصصی سازمان که توسط ریاست سازمان ابلاغ خواهند شد، جهت فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که در راستای اهداف سازمان بهزیستی فعالیت می نمایند ، از طریق کمیسیون ماده 26 استانی صادر  می گردد.

تبصره 1 : کمیسیون های استانی برای هر مرکز ابتدا موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت با رعایت دستور العمل تخصصی  صادر می نمایند.

تبصره 2 : در صورت تغییر هر یک از دستور العمل ها ، دستورالعمل جدید با عنوان اصلاحیه توسط رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد .

تبصره 3: کلیه اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز یکی از مراکز غیردولتی و همسو و مرتبط با اهداف سازمان بهزیستی می بایست بطور جداگانه نسبت به اخذ پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی اقدام نمایند.

تبصره 4: کلیه اشخاص حقوقی و یا موسسات دارای مجوز فعالیت از سایر مراجع ذیصلاح، در صورتی که متقاضی دریافت مجوز یکی از مراکز غیردولتی بندهای 1 الی 12 ماده 26 از سازمان بهزیستی کشور می‌باشند می‌بایستی نسبت به اخذ مجوز تأسیس و پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی کشور اقدام نمایند.

 

ماده 3

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت موافقت اصولی

الف- اشخاص حقیقی

 • فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی (پیوست شماره 1-1 )
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • دو قطعه عکس پرسنلی
 • تصویر گواهی وضعیت نظام وظیفه (برابر اصل )
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • اصل گواهی عدم اعتیاد
 • تاییدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن
 • تصویر مدرک تحصیلی مطابق با دستورالعمل تخصصی ( برابر اصل )

10-تاییدیه صلاحیت فردی از حراست (با توجه به فرآیندمعرفی به حراست توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استان انجام می پذیرد. )

11-تصویر مدارک دیگری که برای هر نوع فعالیت تخصصی سازمان بهزیستی در دستور العمل های تخصصی ابلاغی مشخص گردیده است .

 

ب- اشخاص حقوقی

 • فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی (پیوست شماره 2-1 )
 • پروانه تأسیس معتبر از سازمان بهزیستی
 • شماره ثبت از اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیرتجاری
 • درج موضوع تأسیس مرکز در اهداف اساسنامه
 • آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

تصویر مدرک تحصیلی مرتبط متعلق به یک نفر از اعضای هیئت مدیره مطابق با دستورالعمل تخصصی (برابر اصل)

 

ماده 4

فرایند صدور موافقت اصولی مراکز غیردولتی

صدور موافقت اصولی جهت تاسیس مراکز غیردولتی در استانها می بایست بر اساس اعلام نیاز معاونت های تخصصی باستناد نیاز سنجی انجام شده صورت پذیرد. پس از اعلام نیاز معاونت های تخصصی و تایید موارد اعلام شده توسط کمیسیون ماده 26 استان ،فراخوان جهت اطلاع رسانی به عموم در روزنامه های ملی یا محلی و سایت سازمان بهزیستی اعلام می گرددکه تعداد اعلام فراخوان به تشخیص کمیسیون ماده 26 استانی      می باشد. متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی جهت تحویل مدارک لازم به ادارات بهزیستی شهرستانهای محل مرکز مراجعه و مدارک مطابق با مفاد ماده 3 این دستورالعمل از آنها دریافت می گردد و طی 7 روز جهت بررسی به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استان ارسال می گردد

 

تبصره1 : مدت اعتبار موافقت های اصولی یک سال بوده و برای یک بار به مدت 6 ماه قابل تمدید می باشد. چنانچه صاحب موافقت اصولی نتواند ظرف مهلت مذکور پروانه فعالیت اخذ نماید ، مسئول دبیر خانه استان موظف به ابطال موافقت اصولی بوده و برای مدت یکسال در خواست مجدد متقاضی قابل بررسی نمی باشد.

تبصره2: هیچ فرد حقیقی نمی تواند مجوز بیش از یک فعالیت را دریافت نماید. بدیهی است این موضوع در خصوص فعالیتهایی که برای دو جنس مختلف (مذکر و مؤنث) به صورت مجزا انجام می شود نیز صدق می کند ولی مجتمع‌های خدمات بهزیستی در صورت ارائه چند خدمت در یک مکان واحد از مفاد این تبصره مستثنی می باشند.

تبصره 3 : هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و چهارسال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط  محسوب میگردد.

تبصره 4: حراست بهزیستی استان موظف است ظرف مدت 30 روز از تاریخ استعلام نتیجه قطعی استعلام را جهت اخذ تصمیم مقتضی به دبیرخانه کمیسیون استانی اعلام نماید . در صورت عدم اعلام پاسخ حراست در مهلت مقرر ، دبیرخانه مربوطه پس از اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ابطال مجوز در صورت عدم تأیید حراست نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام می نماید .

تبصره 5 : فرایند صدور موافقت اصولی (پیوست شماره 3-1 )

 

ماده 5

 مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت پروانه فعالیت

 • فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت (پیوست شماره 4-1 و 5-1)
 • دارا بودن موافقت اصولی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی
 • دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیئت مدیره متقاضی حقوقی
 • تاییدیه دفتر فنی و مهندسی در خصوص مکان مرکز
 • تاییدیه اماکن در خصوص مکان مرکز
 • تاییدیه اداره بهداشت در خصوص مکان مرکز
 • تاییدیه مکان مرکز توسط کارشناس معاونت تخصصی مربوطه
 • تصویر مدرک تحصیلی مرتبط متعلق به یک نفر از اعضای هیئت مدیره متقاضی حقوقی ( برابر اصل )
 • گواهینامه آموزشی مصوب بر اساس دستورالعمل‌های تخصصی توسط مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مؤسسه برای متقاضی حقوقی و حقیقی
 • سایر مدارک و رعایت مواردی که در دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت های تخصصی مشخص شده است.

 

ماده 6

فرایند صدور پروانه فعالیت مراکز غیردولتی

 • متقاضیان حقیقی و حقوقی راه اندازی مراکز غیردولتی جهت دریافت پروانه فعالیت می بایست به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را مطابق با مفاد ماده 5 این دستورالعمل تکمیل و ارائه نمایند . بهزیستی شهرستان ظرف مدت 3 روز اقدامات لازم جهت استعلام از اداره اماکن ،اداره بهداشت و دفتر فنی و مهندسی را انجام و پس از اخذ پاسخ های لازم مدارک را ظرف مدت 7 روز به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استانی ارسال می نماید

 

 

تبصره 1 : متقاضیان مهد های کودک در صورتی که صاحب پروانه فعالیت و مسئول فنی متفاوت باشند     هر دو بایستی مراحل گزینش را طی نمایند.

تبصره 2 : تأیید صلاحیت متقاضیان امتیاز مهدکودک و مراکز شبه خانواده توسط گزینش صورت    می گیرد و دراین راستا گزینش بهزیستی استان موظف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ استعلام نتیجه قطعی بررسی و مصاحبه با متقاضی را جهت اخذ تصمیم مقتضی به دبیرخانه کمیسیون استانی اعلام و درصورت عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر دبیرخانه کمیسیون استان نسبت به طرح درخواست اقدام     می نماید.

 تبصره 3 : فرایند صدور پروانه فعالیت (پیوست شماره 6-1)

 

ماده 7

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه فعالیت

 • فرم درخواست تکمیل شده تمدید پروانه فعالیت (پیوست شماره 4-1 و 5-1)
 • تصویر پروانه فعالیت
 • دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیئت مدیره متقاضی حقوقی
 • تاییدیه اماکن در صورت تغییر مکان مرکز
 • تاییدیه معتبر اداره بهداشت
 • تاییدیه معتبر فنی و مهندسی
 • تایید کمیته تخصصی در خصوص عملکرد و مکان مرکز در صورت تغییر
 • گواهی آموزش مصوب معاونت تخصصی مربوطه
 • تاییدیه صلاحیت فردی از حراست سازمان

 

ماده 8

فرایند تمدید پروانه فعالیت

متقاضیان حقیقی و حقوقی تمدید پروانه فعالیت مراکز غیردولتی می بایست 3 ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه به ادارات شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را مطابق با مفاد ماده 7 این دستورالعمل تکمیل و ارائه نمایند. بهزیستی شهرستان در صورت تغییر مکان مرکز ظرف مدت 3 روز اقدامات لازم را جهت استعلام از اداره اماکن ، اداره بهداشت و دفتر فنی و مهندسی انجام و پس از اخذ پاسخ های لازم مدارک را ظرف مدت 7 روز به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استان ارسال می نمایند.

 

تبصره 1: تحویل پروانه فعالیت تمدید شده منوط به اخذ اصل پروانه فعالیت قبلی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استان از صاحب امتیاز می باشد .

تبصره 2 : فرایند تمدید پروانه فعالیت (پیوست شماره 7-1)

 

ماده 10

 مراکز غیردولتی می بایست سه ماه قبل از پایان تاریخ اعتبار پروانه فعالیت اقدام به تمدید نموده ودر صورت عدم تمدید مجوز تا سه ماه بعد از پایان مهلت مقرر در مجوز ، کمیسیون استانی مجاز به ابطال پروانه فعالیت خواهد بود.

  

ماده 11

مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه مسئول فنی

 • فرم درخواست تکمیل شده پروانه مسئول فنی (پیوست شماره8-1 )
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • دو قطعه عکس پرسنلی
 • تصویر گواهی وضعیت نظام وظیفه (برابر اصل )
 • تصویر مدرک تحصیلی مرتبط مطابق با دستورالعمل تخصصی (برابر اصل)
 • تأییدیه صلاحیت فردی از حراست سازمان
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • اصل گواهی عدم اعتیاد

10-  تاییدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن

11- مدارکی که برای هر نوع فعالیت تخصصی سازمان بهزیستی در دستور العملهای ابلاغی
معاونت های تخصصی قید گردیده است.

تبصره 1 : اعتبار پروانه مسئول فنی مراکز دو سال می باشد . بدیهی است تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی نباید بیشتر از تاریخ اعتبار پروانه فعالیت مرکز باشد.

تبصره 2:  چنانچه دارنده موافقت اصولی و مسئول فنی یک نفر باشند ،نیازی به ارائه مجدد مدارک شخصی نمی باشد و پروانه مسئول فنی برای افراد مذکور برای 3 سال صادر خواهد شد.

 

 

ماده 12

مقررات عمومی

1- دارندگان موافقت اصولی موظفند قبل از شروع فعالیت و بهره برداری از مراکز پروانه فعالیت از کمیسیون استان اخذ و فرد واجد شرایطی را مطابق ضوابط پیش بینی شده در دستورالعمل‌های تخصصی ابلاغی به عنوان مسئول فنی مرکز مربوطه به بهزیستی استان معرفی نمایند تا پس از تایید کمیسیون استانی پروانه مسئول فنی برای آن فرد صادر گردد.

2- مسئول فنی مرکز بدون داشتن پروانه مسئول فنی معتبر نمی تواند در مرکز مشغول به کار شود و حضور مسئول فنی در مراکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی در ساعات اداری یا فعالیت الزامیست. بدیهی است مسئولیت فنی کلیه مراکز در کلیه ساعات شبانه روز به عهده مسئول فنی مرکز می باشد .

3-  مسئول فنی متعهد می شود حداقل یک سال مسئولیت فنی مرکز را عهده دار شود و چنانچه ترک محل خدمت نماید ، نمی تواند تا یکسال مسئولیت فنی مرکز دیگری را عهده دار شود.

4- چنانچه مسئول فنی معرفی شده جزو هیئت مدیره موسسه غیردولتی باشد به دلیل دارا بودن پروانه تاسیس، ارائه مدارک برای نامبرده ضرورتی ندارد . ولی چنانچه مسئول فنی فردی غیر از اعضای هیئت مدیره باشد باید مدارک مورد نیاز را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهد.

5- هیچ شخصیت حقیقی نمی تواند مسئولیت فنی بیش از یک مرکز را بطور همزمان  عهده دار باشد. بدیهی است پذیرفتن مسئولیت فنی حداکثر 2 مرکز در 2 شیفت کاری متفاوت توسط یک نفر بلامانع است .

تبصره : این بند فقط در خصوص مسئول فنی مراکز روزانه قابل اجرا می باشد.

6-در صورتی که مرکزی به دلیل موجه مسئول فنی خود را از دست بدهد صاحب پروانه مجاز است مسئولیت فنی مرکز را در صورت داشتن شرایط برای مدت حداکثر 3 ماه بعهده بگیرد و بعد از آن باید نسبت به معرفی فرد واجد شرایط اقدام نماید و در صورت عدم معرفی فرد واجد شرایط ، سازمان مجاز است یک نفر را بعنوان مسئول فنی موقت برای مدت حد اکثر 3 ماه معرفی و در صورتیکه صاحب امتیاز بعد از مهلت مقرر مسئول فنی معرفی ننماید ، سازمان بهزیستی استان مکلف به تکمیل پرونده تخلف مرکز و ارسال آن به کمیسیون عالی نظارت جهت تصمیم گیری می باشد.

7- در صورت تمایل صاحب امتیاز مراکز غیردولتی به استفاده از تعطیلی موقت مرکز می بایست در خواست کتبی خود را با ذکر دلایل سه ماه قبل از استفاده از آن به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استانی تحویل نماید و در صورت موافقت کمیسیون مربوطه نامبرده میتواند حداکثر یک بار به مدت شش ماه در طول دوره فعالیت مرکز ،آن را تعطیل نماید. درشرایط اضطراری و با تأیید کمیسیون ماده 26 استانی صاحب امتیاز می تواند بیش از یک بار از شرایط فوق استفاده نماید .

8- تعطیلی دائم مراکز غیردولتی در صورت تمایل صاحب امتیاز پس از تحویل درخواست کتبی به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استانی و عودت کلیه تسهیلات وامکاناتی که از سازمان بهزیستی دریافت نموده است بلامانع می باشد. بدیهی است کمیسیون مربوطه می‌بایست هماهنگی لازم را با سایر ارگان‌هایی که امکانات وتسهیلات به مرکز موردنظر اعطاء نموده اند ، صورت دهد.

9- صاحب امتیاز مرکز غیردولتی درصورت اضطرار میتواند درخواست کتبی خود را مبنی بر معرفی وکیل تام الاختیار که تمام مسئولیت های قانونی مترتب بر صاحب امتیاز را عهده دار گردد ، به کمیسیون ماده 26 استانی تحویل نماید ودرصورت موافقت کمیسیون مربوطه حداکثر به مدت 1 سال وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودرا در قبال اداره مرکز به وکیل خود واگذار نماید.

10- هرگونه تبلیغات جهت جمع آوری کمکهای مردمی توسط مراکز غیردولتی ممنوع است ودرصورت مشاهده تبلیغات ، کمیسیون نظارت بهزیستی استان مکلف است پرونده مرکز خاطی را جهت
تصمیم گیری به کمیسیون عالی نظارت ارسال نماید. بدیهی است در صورت ابطال پروانه فعالیت مرکز توسط کمیسیون عالی نظارت اعاده اموال دریافتی و مصادره آنها به نفع سازمان بهزیستی از طریق بهزیستی استان صورت می پذیرد.

11- مراکز غیردولتی مکلف به رعایت تعرفه اعلام شده توسط معاونت های تخصصی سازمان می‌باشند.

12- فعالیت مراکز غیردولتی قبل از دریافت پروانه فعالیت از کمیسیون ماده 26 استانی ممنوع می باشد و هیچ مرکزی با داشتن موافقت اصولی مجاز به شروع فعالیت نمی باشد.

13- دارنده پروانه فعالیت مجاز به فعالیت در استان صادر کننده پروانه بوده و اجازه فعالیت در استان دیگری را نخواهد داشت و در صورت تمایل به فعالیت در سایر استانها می بایست درخواست  کتبی خود

را مبنی بر ابطال پروانه فعالیت به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استان صادر کننده مجوز تحویل و در صورت موافقت کمیسیون مربوطه مبنی بر ابطال مجوز ،درخواست خود را مبنی بر تاسیس مرکز در استانی دیگر جهت اخذ موافقت اصولی به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 تسلیم نماید.

14- جلوگیری از حضور کارشناسان سازمان بهزیستی جهت بازدید از مراکز غیردولتی توسط صاحبان امتیاز تخلف محسوب شده و پرونده مرکز متخلف پس از بررسی در کمیسیون نظارت استانی جهت تصمیم گیری به کمیسیون عالی نظارت ارسال خواهد شد.  

15-عدم رعایت هر یک از بندهای این ماده توسط صاحبان امتیاز مراکز غیردولتی تخلف محسوب و قابل طرح و بررسی در کمیسیون نظارت می باشد.

ماده 13

سازمان بهزیستی مجاز است براساس تعرفه های مصوب هیات وزیران از متقاضیان مبالغی را به عنوان هزینه صدور و تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند  .

ماده 14

 بهزیستی استان‌ها موظف اند موافقت های اصولی ، پروانه های فعالیت و مسئول فنی مرکز را مطابق فرم ها و متن های واحدی که دبیرخانه کمیسیون عالی تهیه و برای استان‌ها ارسال نموده ، صادر نمایند. (پیوست 9-1 ، 10-1 و 11-1)

ماده 15

صدور موافقت اصولی یا پروانه فعالیت برای متقاضیان به منزله ایجاد تعهد برای سازمان در پرداخت یارانه و تسهیلات نمی باشد و پرداخت یارانه و تسهیلات به مراکز غیردولتی مطابق ضوابط و مقررات خاص سازمان می باشد .

ماده 16

 نظارت بر عملکرد مراکز موضوع این دستورالعمل مطابق بادستورالعمل ارزیابی و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی مصوب جلسه مورخ 20/3/1387 شورای معاونین سازمان می باشد.