موسسه خیریه مهرآرا شمال جهت حمایت از کودکان بی سرپرست و خانواده های نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی ( زکات ، فطریه ، صدقه ، پوشاک ، مواد غذایی و ...) شما مردم عزیز می باشد.

شماره حساب بانک ملت : 4654552060

شماره کارت : 6104337995831847

به نام : موسسه همیاری مهرآرا شمال

کد آسان پرداخت: #1067192*4*733*

لینک واریز به حساب موسسه: https://idpay.ir/mehrarashomal